Choď na obsah Choď na menu
 


ĎALŠIE TRESTY
 
 
535 - NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA HRÁČOV
 
Hráčovi, ktorý sa “filmovaním pádu” pokúsi o to, aby bol protihráčovi uložený trest,
bude uložený:
- menší trest (2)
Za ktoréhokoľvek hráča,
- ktorý po uložení trestu okamžite nejde na trestnú lavicu alebo do šatne,
- ktorý nie je na hracej ploche, ale voči rozhodcom alebo iným osobám používa
   neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá, alebo
- ktorý nie je na hracej ploche, ale akýmkoľvek spôsobom ruší ktoréhokoľvek
 funkcionára stretnutia, jeho družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Hráčovi, ktorý
- počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcov, alebo
- úmyselne odstrčí loptičku z dosahu rozhodcu, keď ju chce zdvihnúť, alebo
- vstúpi alebo zotrváva v území rozhodcov, keď sa tam hlavný rozhodca
dorozumieva s ktorýmkoľvek funkcionárom, bude uložený:
- osobný trest (10)

Za akékoľvek ďalšie diskusie bude hráčovi uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Rukavice a hokejku musí hráčovi na trestnú lavicu priniesť spoluhráč.
Hráčovi na hracej ploche,
- ktorý pred, počas a po stretnutí používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy
alebo gestá voči ktorýmkoľvek osobám na hracej ploche alebo kdekoľvek na
ihrisku, okrem blízkeho okolia hráčskej lavice,
- ktorý kedykoľvek udiera hokejkou alebo iným predmetom po mantineli,
- ktorý po skončení bitky alebo akejkoľvek šarvátky, v ktorej bol zapletený, nejde
priamo a okamžite na trestnú lavicu, alebo zdržiava hru zbieraním svojho výstroja,
- ktorý provokuje protihráča, aby mu bol uložený trest, alebo
- ktorý z hracej plochy úmyselne vyhodí hokejku alebo ktorúkoľvek súčasť výstroja,
bude uložený:
- osobný trest (10)
Hráčovi na hracej ploche, ktorý pokračuje v konaní, za ktoré mu bol predtým
uložený osobný trest, bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý sa previní rasovými alebo etnickými urážkami, bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý
- akýmkoľvek spôsobom sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou, chytí, sotí
alebo napadne rukami, hokejkou alebo telom, podrazí, sekne, udrie rozhodcu alebo
opľuje rozhodcu stretnutia, alebo
- zosmiešňuje alebo ruší alebo poškodzuje priebeh stretnutia, alebo
- opľuje ktorúkoľvek osobu na hracej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, bude
  uložený:
- trest v hre (TH)
 
536 - NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA FUNKCIONÁROV DRUŽSTIEV
 
Za ktoréhokoľvek funkcionára družstva,
- ktorý voči rozhodcom alebo ktorýmkoľvek osobám používa neslušné, vulgárne
alebo urážlivé výrazy alebo gestá, alebo
- ktorý akýmkoľvek spôsobom ruší ktoréhokoľvek funkcionára stretnutia, alebo
- ktorý kedykoľvek udiera po mantineli hokejkou alebo iným predmetom, bude jeho
družstvu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Ak v takomto konaní pokračuje, bude mu uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Funkcionárovi družstva, ktorý sa previní rasovými alebo etnickými urážkami, bude
uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Ktorémukoľvek funkcionárovi družstva, ktorý
- chytí alebo sotí rozhodcu,
- zosmiešňuje alebo poškodzuje priebeh stretnutia, alebo
- ktorý opľuje rozhodcu, bude uložený:
- trest v hre (TH)
 
537a) - UDRŽIAVANIE LOPTIČKY  V POHYBE
 
Loptička sa musí po celý čas udržiavať v pohybe. Družstvo, ktoré má loptičku vo svojom
obrannom pásme, musí postupovať s loptičkou k súperovej bránke, pričom:
- môže zaviesť loptičku za svoju bránku iba trikrát,
- nemusí postupovať dopredu, ak mu v tom zabraňujú hráči súperovho družstva, alebo
- nemusí postupoval dopredu, ak je oslabené.
Hráč, ktorý opustil svoje obranné pásmo, nesmie prihrať alebo zaviesť loptičku späť do svojho
obranného pásma s cieľom zdržiaval hru, okrem prípadu, keď jeho družstvo je oslabené.
Pri prvom priestupku hlavný rozhodca
- napomenie
kapitána družstva, ktoré sa previnilo.
Pri druhom priestupku počas tej istej tretiny bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený:
- menší trest (2)
 
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý drží, zašľapuje alebo svojou hokejkou, topánkami
alebo telom hrá s loptičkou pri mantineli tak, že zapríčiní prerušenie hry, okrem prípadu,
že je skutočne napádaný protihráčom, bude uložený:
-          menší trest (2)
 
537b) - POSUNUTIE BRÁNKY
 
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy,
bude uložený:
- menší trest (2)
Keď sa to stane počas posledných dvoch minút stretnutia alebo kedykoľvek počas
predĺženia, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- trestné strieľanie (TS)
Keď hráč alebo brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, pričom má
súper loptičku pod kontrolou a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč
a tým zabráni dosiahnutiu gólu, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa
neprevinilo, prizná:
- trestné strieľanie (TS)
Ak je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč jeho družstva posunie
bránku z jej základnej polohy, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo,
prizná:
-gól
 
537c) - VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE LOPTIČKY Z HRACEJ PLOCHY
 
Hráčovi, ktorý úmyselne vystrelí loptičku z hracej plochy, alebo brankárovi, ktorý priamo vystrelí
loptičku z hracej plochy, alebo hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí alebo úmyselne
vyrazí loptičku svojou rukou alebo hokejkou z hracej plochy, bude uložený:
-menší trest (2)
 
537d) - ÚPRAVA VÝSTROJA
 
Z dôvodu opravy alebo úpravy hráčskeho výstroja a oblečenia hra sa nesmie prerušiť ani
stretnutie predlžovať a hráč, ktorý takú úpravu potrebuje, musí odísť z hracej plochy.
Hra sa nesmie prerušil ani stretnutie predlžovať z dôvodu opravy alebo úpravy
brankárskeho výstroja a oblečenia. Brankár, ktorý takú úpravu potrebuje, musí odísť z
hracej plochy a na jeho miesto musí okamžite prísť náhradný brankár.
Za porušenie tohto pravidla bude hráčovi alebo brankárovi uložený:
-          menší trest (2)
 
537e) - ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ HRACIU  PLOCHU
 
Zranenému hráčovi, ktorý odmieta opustiť hraciu plochu, bude uložený:
- menší trest (2)
 
537f) - VIAC HRÁČOV NA HRACEJ PLOCHE PO DOSIAHNUTÍ GÓLU
 
Ak má družstvo po dosiahnutí gólu na hracej ploche väčší počet hráčov, ako je potrebný
pri jednom striedaní, bude mu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu   
 
537g) - PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ
 
Keď rozhodca vymenil hráča na vhadzovaní a ďalší hráč toho istého družstva po napomenutí otáľa
so zaujatím správneho postavenia, družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Keď predtým, ako bola vhodená loptička, vnikne do kruhu na vhadzovanie hráč, ktorý nie
je na vhadzovaní, jeho spoluhráč na vhadzovaní musí byť vymenený. Pri druhom priestupku
počas toho istého vhadzovania bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený:
- menší trest (2)
Hráč, ktorý sa previnil, nesmie v stretnutí hrať dovtedy, kým chybný výstroj
neupraví alebo neodstráni.

 

538 - NEDOVOLENÝ ALEBO NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ

Ak hráč alebo brankár, ktorý
- nosí svoj výstroj alebo ochranný štít  tak, že môže spôsobil zranenie protihráča, alebo
- nosí neschválený výstroj,
- používa alebo nosí nedovolenú alebo nebezpečnú obuv, hokejku alebo iný výstroj,
- okrem rukavíc, prilby a brankárskych chráničov nemá svoj výstroj pod oblečením,
- použije rukavice s úplne alebo čiastočne odstránenou alebo vyrezanou dlaňovou
 časťou, umožňujúce použil holú ruku, musí opustiť hraciu plochu a jeho družstvo bude
napomenuté.
Pri druhom porušení pravidla ktorýmkoľvek hráčom toho istého družstva priestupkom, za
ktorý bolo jeho družstvo napomenuté, hlavný rozhodca uloží:
- osobný trest (10)
hráčovi, ktorý sa previnil.
 Ak hráč alebo brankár odmietne odovzdať alebo poškodí svoju hokejku alebo akúkoľvek
časť svojho výstroja, keď kvôli meraniu o to požiadal hlavný rozhodca, tento výstroj sa
považuje za nedovolený a hráčovi alebo brankárovi bude uložený:
- menší trest + osobný trest (2 +10)
Ak družstvo požiadalo o premeranie akéhokoľvek výstroja hráča súperovho družstva a
ak sa podozrenie potvrdilo, tomuto hráčovi bude uložený:
- menší trest (2)
 Ak družstvo požiadalo o premeranie akéhokoľvek výstroja súpera a ak sa podozrenie
nepotvrdilo, družstvu, ktoré požiadalo o premeranie, bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Hráčovi na hracej ploche, ktorému počas hry spadne prilba a pokračuje v hre, bude
uložený:
- menší trest (2)
Hráč môže pokračovať v hre, ak si spadnutú prilbu nasadí späť na hlavu tak, aby bola v
predpísanej polohe a pripevní si ju remienkom.
Zlomená hokejka je taká, ktorá podľa mienky hlavného rozhodcu nie je spôsobilá na
riadnu hru.
Hráč sa môže zúčastnil hry aj bez hokejky.
Hráča, ktorý si ľahne na hraciu plochu, aby zablokoval strelu, nemožno potrestať, ak sa
 loptička dostane pod jeho telo alebo uviazne v jeho oblečení alebo výstroji. Ak však použije
ruky na to, aby sa s loptičkou nedalo hrať, trest sa mu uloží.
 
539 - ZLOMENÁ HOKEJKA
 
Hráč alebo brankár, ktorému sa zlomila hokejka, nemôže prijať hokejku hodením na
hraciu plochu, ale môže prijať hokejku od spoluhráča bez toho, aby išiel k svojej hráčskej
lavici.
Hráčovi, ktorému sa zlomila hokejka a okamžite nepustí jej úlomky z rúk, bude uložený:
- menší trest (2)
Brankár môže hrať so zlomenou hokejkou až do najbližšieho prerušenia hry alebo dovtedy,
kým novú hokejku nezíska dovoleným spôsobom.
Identifikovateľnému hráčovi, ktorý z hráčskej lavice hodí brankárovi novú hokejku, bude
uložený:
- menší trest + osobný trest do konca stretnutia (2 + OK)
Keď hráčovi novú hokejku hodí z hráčskej lavice funkcionár družstva, jeho družstvu
bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
a funkcionárovi družstva bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Ak hokejku hodí neidentifikovateľná osoba v priestore hráčskej lavice, družstvu bude
uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Brankárovi, ktorý si počas prerušenia hry ide k svojej hráčskej lavici vymeniť hokejku,
bude uložený:
- menší trest (2)
Brankár smie počas hry prísť k hráčskej lavici a vymeniť si svoju hokejku.
Hráčovi, ktorý nesie aj novú hokejku spoluhráčovi alebo brankárovi a zapojí sa do hry,
bude uložený: - menší trest (2)

 

540 - PADNUTIE HRÁČA NA LOPTIČKU

Hráčovi, okrem brankára, ktorý úmyselnepadne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne
pod svoje telo, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď brániaci hráč, okrem brankára, úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju
stiahne pod svoje telo, keď je v bránkovisku jeho družstva, hlavný rozhodca družstvu,
ktoré sa neprevinilo, prizná:
- trestné strieľanie (TS)
Keď bol súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč úmyselne padne na loptičku,
drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, keď je v bránkovisku jeho družstva, hlavný
rozhodca družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- gól
 
Hráč smie svojimi rukami loptičku zastaviť, zraziť alebo posúvať po hracej ploche.
Avšak: GÓL NEPLATÍ, ak loptičku rukou zrazil útočiaci hráč, ani keby sa odrazil od hráča
ktoréhokoľvek družstva alebo od rozhodcu.
Účelom tohto pravidla je udržal loptičku nepretržite v hre a brankárovi, ktorý akýmkoľvek
spôsobom zapríčiní zbytočné prerušenie hry, bude uložený trest
 
541 - PADNUTIE BRANKÁRA NA LOPTIČKU
 
Brankárovi, ktorého celé telo je mimo bránkoviska, pričom loptička je za bránkovou čiarou
alebo za vzdialenejšími oddeľovacími čiarami na kruhoch na vhadzovanie, a ktorý úmyselne
padne na loptičku alebo ju stiahne pod svoje telo, prípadne ju drží alebo pritláča na
ktorúkoľvek časť bránky alebo mantinelu, bude uložený:
- menší trest (2)
 
542 - ZOVRETIE LOPTIČKY RUKOU HRÁČA
 
Hráčovi, okrem brankára, ktorý vo svojej ruke úmyselne  zovrie loptičku, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi, okrem brankára, ktorý rukou zdvihne loptičku z hracej plochy, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď hráč, okrem brankára, rukou zdvihne v bránkovisku loptičkuz hracej plochy,
hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- trestné strieľanie (TS)
 
543 - ZOVRETIE LOPTIČKY RUKOU BRANKÁRA
 
Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a drží loptičku dlhšie ako tri sekundy,
bude uložený:
- menší trest (2)
Keď brankár hodí loptičku dopredu a ako prvý s ňou hrá spoluhráč, bude brankárovi
uložený:
- menší trest (2)
Brankárovi, ktorý úmyselne pustí loptičku za svoje chrániče, bude uložený:
- menší trest (2)
 
544 - ZÁSAH PROTI DIVÁKOM
 
Hráčovi, ktorý fyzicky zasiahne voči divákovi, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu
uložený:
- trest v hre (TH)
Ak hráč neoprávnene vstúpi do hry zo svojej hráčskej lavice alebo z trestnej lavice
svojou chybou alebo chybou trestomerača, potom gól, ktorý by dosiahlo jeho družstvo
nesmie byť uznaný, lebo hráč bol na hracej ploche neoprávnene; všetky tresty uložené
obidvom družstvám musia byť odpykané.
Ak hráč opustí trestnú lavicu chybou trestomerača, nesmie mu byť za to uložený
trest, ale tento hráč musí odpykať zvyšok svojho trestu od momentu neoprávneného
vstupu do hry.
Trestomerač si musí zaznamenať čas a v nasledujúcom prerušení hry na to upozorniť hlavného rozhodcu.
Striedanie vykonané pred šarvátkou je prípustné za predpokladu, že takto striedajúci
hráči sa do šarvátky nezapoja.
Ak hráči obidvoch družstiev naraz opustia svoje hráčske lavice, podľa tohto pravidla
bude potrestaný prvý identifikovateľný hráč z každého družstva.
Pre určenie, ktorý hráč ako prvý opustil svoju hráčsku lavicu, môže sa hlavný rozhodca
poradiť s čiarovými rozhodcami a s funkcionármi mimo hracej plochy.
Podľa tohto pravidla možno každému družstvu uložil najviac päť osobných trestov
alebo osobných trestov do konca stretnutia.
 
545 - HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ ALEBO HRÁČSKU LAVICU
 
Hráčovi, inému ako určuje pravidlo, ktorý opustí trestnú alebo hráčsku lavicu a
svojím konaním zapríčiní uloženie menšieho, väčšieho alebo osobného trestu, bude
automaticky uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Keď hráč neoprávnene vstúpi do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má loptičku
a medzi sebou a súperovým brankárom nemá nijakého protihráča, hlavný rozhodca
prizná:
- trestné strieľanie (TS)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak vtedy hráč neoprávnene
vstúpi do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má loptičku, hlavný rozhodca prizná:
- gól
 
546 - HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ LAVICU
 
Potrestanému hráčovi, ktorý opustí trestnú lavicu pred uplynutím svojho trestu, okrem
konca tretiny, hlavný rozhodca uloží:
- menší trest (2)
Keď sa priestupok vyskytol pri šarvátke počas prerušenia hry, bude hráčovi, ktorý sa
previnil, uložený:
- menší trest + osobný trest do konca stretnutia (2 + OK)
a odpyká sa po uplynutí predchádzajúceho trestu.
Keď má byť vystriedaný hráč, ktorý odpykával trest na trestnej lavici a hráč neprejde ihneď
po hracej ploche k svojej hráčskej lavici predtým, ako sa uskutoční striedanie, jeho
družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
 
547 - HRÁČ OPUSTÍ HRÁČSKU ALEBO TRESTNÚ LAVICU POČAS ŠARVÁTKY
 
Nijaký hráč nesmie kedykoľvek počas šarvátky opustiť hráčsku alebo trestnú lavicu.
Prvému hráčovi, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú lavicu, bude uložený:
- dvojitý menší trest (2 + 2)
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku alebo trestnú lavicu,
musí byť uložený:
- osobný trest (10)
 
548 - FUNKCIONÁR DRUŽSTVA OPUSTÍ HRÁČSKU LAVICU
 
Funkcionárovi družstva, ktorý kedykoľvek počas tretiny vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu
hlavného rozhodcu, bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
 
549 - ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, KEĎ JE DRUŽSTVO NA HRACEJ PLOCHE
 
Ak sú obidve družstvá na hracej ploche a jedno družstvo z akéhokoľvek dôvodu odmieta
hrať, aj keď bolo na to vyzvané hlavným rozhodcom, hlavný rozhodca musí napomenúť
kapitána tohto družstva a poskytnúť tomuto družstvu 30 sekúndna to, aby začalo alebo
pokračovalo v hre.
Keď po skončení tohto času družstvo ešte stále odmieta hrať, hlavný rozhodca uloží:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Pri opakovaní sa tohto prípadu hlavný rozhodca prehlási stretnutie za skončené
v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a prípad oznámi riadiacemu subjektu.
 
550 - ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, KEĎ DRUŽSTVO NIE JE NA HRACEJ  PLOCHE
 
Keď družstvo, ktoré nie je na hracej ploche, odmieta začať hru, aj keď bolo na to vyzvané hlavným rozhodcom prostredníctvom kapitána, manažéra alebo trénera, hlavný rozhodca poskytne tomuto družstvu dve minúty.
Ak družstvo bude pokračoval v hre v rámci týchto dvoch minút, bude mu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Keď po skončení dvoch minút družstvo odmieta prísť na hraciu plochu, hlavný rozhodca
prehlási stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo.
 
551 - VYHODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU Z HRACEJ PLOCHY
 
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet z
hracej plochy, bude podľa mienky hlavného rozhodcu uložený:
- osobný trest (10)
alebo
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý posunie zlomenú hokejku k okraju ihriska (ale nie za
mantinel) takým spôsobom, že nenaruší hru alebo nezasiahne protihráča, sa za to neuloží trest.
!V tomto prípade je rozhodujúcim faktorom poloha loptičky. Aby sa mohlo nariadiť trestné
strieľanie alebo priznať gól, musí byť celá loptička za modrou čiarou obranného pásma
útočiaceho družstva.
 
552 - HODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU VNÚTRI HRACEJ PLOCHY
 
Hráčovi alebo brankárovi na hracej ploche, ktorý hodí hokejku, jej časť alebo akýkoľvek
iný predmet smerom k loptičke vo svojom útočnom pásme alebo v strednom pásme, bude
uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Keď hráč, brankár alebo funkcionár brániaceho sa družstva hodí svoju hokejku, jej časť
alebo akýkoľvek iný predmet smerom k loptičke vo svojom obrannom pásme, proti jeho
družstvu bude nariadené:
- trestné strieľanie (TS)
Keď brankár úmyselne nechá svoju hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet pred
svojou bránkou, a ak loptička zasiahne takéto predmety, keď brankár je alebo nie je na hracej
ploche, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- gól
 
553 - HODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU PRI BREJKU
 
Keď proti hráčovi, ktorý má loptičku pod kontrolou, opustil svoje obranné pásmo a medzi ním
a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, člen brániaceho sa družstva, vrátane
funkcionárov družstva, hodí alebo vystrelí hokejku alebo iný predmet, hlavný rozhodca v
prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- trestné strieľanie (TS)
Ak bol súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč tohto družstva na hracej ploche
hodí smerom k loptičke svoju hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet, aby zabránil vystreleniu
loptičky na prázdnu bránku, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa
neprevinilo, prizná:
- gól
 
554 - PREVENCIA PRED INFEKCIOU KRVOU
 
Hráč, ktorý krváca alebo má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča a
musí opustiť plochu, aby mohol byť ošetrený alebo očistený. Keď sa tomu nepodriadi, bude
mu uložený:
- menší trest (2)
555 - KONANIE KAPITÁNA A NÁHRADNÉHO KAPITÁNA
Keď kapitán alebo náhradný kapitán príde z hráčskej lavice, hoci ho hlavný rozhodca
nepozval, jeho družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Kapitánovi alebo náhradnému kapitánovi, ktorý protestuje proti trestu, bude uložený:
- menší trest (2)
 
556 - PRÍLIŠ VEĽA HRÁČOV NA HRACEJ  PLOCHE
 
Keď v priebehu hry má družstvo na hracej ploche viac hráčov ako je oprávnené ich mať,
bude mu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
 
557 - NEDODRŽANIE POSTUPU PRI STRIEDANÍ
 
Keď sa družstvo pokúsi striedať hráča(ov) po vymedzenom časovom intervale, hlavný
rozhodca pošle hráča(ov) späť na hráčsku lavicu a družstvo NAPOMENIE.
Za ďalšie porušenie tohto postupu kedykoľvek počas stretnutia musí byť uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
 
558 - TRESTY  PRE BRANKÁROV
 
Postupy pri udeľovaní trestov pre brankárov
Osobitné prípady trestania brankárov sú uvedené v týchto pravidlách:
- Vykonanie trestného strieľania
- Vystrelenie alebo vyhodenie loptičky z hracej plochy
- Zlomená hokejka
- Padnutie brankára na loptičku
- Zovretie loptičky rukou brankára
- Hodenie hokejky alebo iného predmetu
 
559 - BRANKÁR ZA STREDNOU ČERVENOU ČIAROU
 
Brankárovi, ktorý sa zúčastní hry za strednou červenou čiarou, bude uložený:
- menší trest (2)
 
560 - PRÍCHOD BRANKÁRA K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENIA HRY
 
Brankárovi, ktorý počas prerušenia hry príde k hráčskej lavici, okrem prípadu, že bude
striedať alebo počas oddychového času, bude uložený:
- menší trest (2)
 
561 - BRANKÁR OPUSTÍ BRÁNKOVISKO POČAS ŠARVÁTKY
 
Brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska, bude
uložený:
- menší trest (2)
 
562 - BRANKÁR PUSTÍ LOPTIČKU NA SIEŤ BRÁNKY
Brankárovi, ktorý pustí loptičku na sieť bránky, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený:
menší trest (2)