Choď na obsah Choď na menu
 


FAULY NA HRÁČOV
 
 
514 - VRAZENIE NA MANTINEL
 
Hráčovi, ktorý bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne alebo podrazí protihráča tak, že
spôsobí prudké vrazenie na mantinel, podľa uváženia hlavného rozhodcu bude uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý vrazením na mantinel zraní protihráča, bude podľa uváženia hlavného
rozhodcu uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
 
515 – BODNUTIE
 
Hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnúť protihráča, bude uložený:
- dvojitý menší trest + automatickyosobný trest (2 + 2 + 10)
Hráčovi, ktorý bodne protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý bodnutím zraní protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)
 
516 – NAPADNUTIE
 
Hráčovi, ktorý nabehne, naskočí alebo napadne protihráča, alebo ktorý nabehne, naskočí alebo napadne súperovho brankára v bránkovisku, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý napadnutím zraní protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
 -trest v hre (TH)
517 - NAPADNUTIE ZOZADU
 
Napadnutie zozadu je taký zákrok na hráča, pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný
úder na zadnú časť tela a nie je schopný sa mu bránil.
Keď však hráč svojím obratom neúmyselne vyvolá
telom kontakt so súperom, neposudzuje sa to ako napadnutie
zozadu.
Hráčovi, ktorý nabehne, naskočí, napadne alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne
protihráča zozadu, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest + automaticky osobný trest (2 + 10)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý zraní protihráča napadnutím zozadu, bude uložený:
- trest v hre (TH)
 
518 - PÁD POD NOHY
 
Pád pod nohy je zákrok, pri ktorom sa hráč spredu, zboku alebo zozadu priblíži k protihráčovi a padne alebo sa vrhne svojím telom na jeho nohy v oblasti od kolien smerom dole.
Hráčovi, ktorý napadne protihráča pádom pod nohy, bude uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý pádom pod nohy zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
 
519 – KROSČEK
 
 Krosček je úder hokejkou, ktorú hráč drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka hracej plochy.
 Hráčovi, ktorý krosčekuje protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
 - menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý krosčekom zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
 
520 - FAUL LAKŤOM
 
Hráčovi, ktorý svojím lakťom fauluje protihráča, bude uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý faulom lakťom zraní protihráča, musí byť uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)

521 - NADMERNÁ HRUBOSŤ
 
Hráčovi, ktorý poruší pravidlá tak, že môže spôsobiť alebo spôsobí protihráčovi zranenie,
bude uložený:
- trest v hre (TH)
Pre použitie tohto pravidla v prípade, že jeden hráč je na hracej ploche a druhý mimo
hracej plochy, sa obidvaja hráči považujú za hráčov na hracej ploche.
 
522 - ÚDERY PÄSŤOU ALEBO HRUBÁ HRA
 
Hráčovi, ktorý počas bitky alebo šarvátky úmyselne odhodí svoju/e rukavicu/e, bude
uložený:
- osobný trest (10)
Hráčovi, ktorý začne bitku, bude uložený:
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý odplatí alebo sa pokúsi odplatiťúder päsťou, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý ako prvý zasiahnedo prebiehajúcej šarvátky, bude
uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý napriek výzve hlavného rozhodcu na skončenie pokračuje v šarvátke,
pokúša sa pokračovať alebo bráni čiarovému rozhodcovi vo výkone svojich povinností,
bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- dvojitý menší trest (2 + 2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý je zapletený do bitky mimo hracej plochy, bude podľa uváženia
hlavného rozhodcu uložený:
- osobný trest (10)
alebo
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý sa previnil neprimeranou hrubosťou, bude podľa uváženia hlavného
rozhodcu uložený:
- menší trest (2)
alebo
- dvojitý menší trest (2 + 2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý strhne alebo drží masku alebo prilbu protihráča, alebo protihráča ťahá
za vlasy, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
 
523 - ÚDER HLAVOU
 
Hráčovi, ktorý sa pokúsi alebo úmyselne udrie hlavou protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)
 
524 –NEBEZPEČNÁ  HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
 
Nosenie hokejky nad úrovňou svojich ramien, ktorá ohrozuje každého hráča súperovho družstva je zakázané a hráčovi za porušenie tohto pravidla bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý nesie alebo drží ktorúkoľvek časť svojej hokejky nad úrovňou ramien a
spôsobí ňou zranenie protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Ak však zranenie so zdvihnutou hokejkou je posúdené ako náhodné, hráčovi, ktorý
sa previnil bude uložený:
- dvojitý menší trest (2 + 2)
 
525 - DRŽANIE PROTIHRÁČA
 
Hráčovi, ktorý drží protihráča rukami alebo hokejkou, bude uložený:
- menší trest (2)
 
526 - DRŽANIE HOKEJKY
 
Hráčovi, ktorý rukami alebo iným spôsobom drží hokejku protihráča, bude uložený:
-          menší trest (2)
 
     BREJK
 
Pod pojmom brejk sa rozumie situácia, keď medzi hráčom, ktorý má loptičku pod kontrolou
a súperovým brankárom, alebo bránkou, ak bol brankár odvolaný, nie je nijaký
protihráč.
Loptičku pod kontrolou má hráč vtedy, ak ju vedie svojou hokejkou. Ak sa takto vedená
loptička dotkne iného hráča alebo jeho výstroja, alebo sa dotkne bránky, alebo sa stane
voľnou, potom sa už tento hráč nepovažuje za hráča, ktorý má loptičku pod kontrolou.
Hlavný rozhodca nesmie prerušiť hru dovtedy, kým má loptičku útočiace družstvo.
Rozhodujúcou skutočnosťou je poloha loptičky. Aby mohlo byť nariadené trestné
strieľanie alebo priznaný gól, loptička musí byť úplne za obrannou modrou čiarou.
Zámerom tohto pravidla je obnovenie príležitosti na dosiahnutie gólu, ktorá bola
zmarená priestupkom zozadu.
Toto pravidlo sa týka akéhokoľvek nedovoleného bránenia, najmä však:
- vyrazenia hokejky z rúk protihráča,
- bránenia protihráčovi znovu získať stratenú hokejku,
- odrazenia alebo vystrelenia opustenej alebo zlomenej hokejky alebo
akéhokoľvek predmetu smerom k protihráčovi vedúcemu loptičku.
Posledný hráč, okrem brankára, ktorý sa dotkol loptičky, sa považuje za hráča, ktorý
má loptičku.
Ak útočiaci hráč úmyselne stojí v bránkovisku, pričom brankár mu nebráni v
pohybe, hlavný rozhodca musí prerušiť hru a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom
bode na vhadzovanie v strednom pásme.

 

527 – HÁKOVANIE

 Hráčovi, ktorý svojou hokejkou hákovaním prekáža alebo sa pokúša prekážal v
pohybe protihráča, bude uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý hákovaním zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Keď pri brejkuhráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a
medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je v tejto situácii zozadu
hákovaný, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný rozhodca nariadi :
- trestné strieľanie (TS)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou
a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu hákovaný v situácii, že medzi ním a
súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný
rozhodca okamžite preruší hru a prizná:
- gól
 
528 - NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE
 
Hráčovi, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe protihráčovi, ktorý nemá loptičku, bude
uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi na hráčskej alebo trestnej lavici, ktorý počas hry svojou hokejkou alebo
telom bráni v pohybe protihráča s loptičkou, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi, ktorý svojou hokejkou alebo telom bráni alebo prekáža v pohybe brankára,
ktorý je vo svojom bránkovisku, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ktorýkoľvek člen jeho družstva,
vrátane funkcionára družstva, ktorý neoprávnene vstúpi na hraciu plochu, bráni svojou
hokejkou alebo telom v pohybe protihráčovi s loptičkou, hlavný rozhodca v prospech
družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- gól
.
529 – KOPNUTIE
 
Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť iného hráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)
 
530 - FAUL KOLENOM
 
Hráčovi, ktorý použije koleno na faulovanie protihráča, bude uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)                                                                                                                                                     
Hráčovi, ktorý faulom kolenom zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automatickyosobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)

 

531 – SEKNUTIE

Hlavný rozhodca uloží trest za seknutie hráčovi,
ktorý sa svojou hokejkou zaženie na protihráča bez
toho, aby sa ho skutočne dotkol, alebo sa prudko
zaženie po loptičke s cieľom zastrašiť protihráča.
Klepnutie po hokejke, ktorou protihráč vedie
loptičku, sa nepovažuje za seknutie, ak jeho jediným
cieľom je získanie loptičky.
Hráčovi, ktorý svojou hokejkou seknutím prekáža alebo sa pokúša prekážal v pohybe
protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý seknutím zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po protihráčovi, bude
uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
 
Dôležité: Ak podľa mienky hlavného rozhodcu hráč nepochybne získal loptičku tak, že ju
pristavil, pričom protihráča podrazil alebo spôsobil jeho pád, neukladá sa nijaký trest.
.
 
532 – PICHNUTIE
 „Pokusom o pichnutie“ sú všetky prípady, keď sa
urobí pohyb pichnutia bez fyzického kontaktu.
Pichnutie je akcia, pri ktorej hráč, ktorý má hokejku v
jednej alebo obidvoch rukách pichne protihráča koncom
jej čepele.
Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť protihráča, bude uložený:
- dvojitý menší trest + osobný trest (2 + 2 + 10)
b) Hráčovi, ktorý pichne protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý pichnutím zraní protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)

 

533 – PODRAZENIE

Hráčovi, ktorý nastaví svoju hokejku, stehno, koleno, nohu, rameno, ruku alebo lakeť
takým spôsobom, že zapríčiní podrazenie alebo pád protihráča, bude podľa uváženia
hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest (2)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý podrazením zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
Keď pri brejkuhráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a
medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je hráč v tejto situácii zozadu
podrazený, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný rozhodca nariadi:
- trestné strieľanie (TS)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou
a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu podrazený v situácii, že medzi ním a
súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, hlavný rozhodca prizná:
-gól
Dôležité: Ak podľa mienky hlavného rozhodcu hráč nepochybne získal loptičku tak, že ju
pristavil, pričom protihráča podrazil alebo spôsobil jeho pád, neukladá sa nijaký trest.
.
 
534 - ÚDER DO HLAVY A KRKU
 
a) Hráčovi, ktorý ktoroukoľvek časťou tela napadne oblasť hlavy a krku protihráča, alebo
protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným
sklom alebo mantinelom, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:
- menší trest + automaticky osobný trest (2 + 10)
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
alebo
- trest v hre (TH)
b) Hráčovi, ktorý napadnutím hlavy a krku zraní protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)