Choď na obsah Choď na menu
 


5. ČASŤ – TRESTY

 

 

500 - TRESTY - DEFINÍCIE A POSTUPY

 

Tresty podľa ich časového trvania sú rozdelené na nasledujúce kategórie:

- menší trest (2)

- menší trest pre hráčsku lavicu (2)

- väčší trest (5)

- osobný trest (10)

- osobný trest do konca stretnutia (OK)

- trest v hre (TH)

- trestné strieľanie (TS)

 Dĺžka všetkých trestov zodpovedá čistému času hry.

 Tresty uložené po skončení stretnutia musí hlavný rozhodca opísať v Zápise o stretnutí.

 Niektoré pravidlá stanovujú, že manažér alebo tréner musí určiť hráča na odpykanie

 trestu. Ak ho odmietajú určiť, hlavný rozhodca má právo určiť ktoréhokoľvek hráča

 družstva, ktoré sa previnilo, aby odpykal trest.

 Ak menšie alebo väčšie tresty dvoch hráčov toho istého družstva sa skončia v rovnakom

 čase, kapitán tohto družstva musí oznámiť hlavnému rozhodcovi, ktorý z hráčov

 sa vráti na hraciu plochu ako prvý. Hlavný rozhodca to potom oznámi zapisovateľovi.

 Pri osobnom treste do konca stretnutia sa potrestanému hráčovi zapíše OK.

 Pri treste v hre sa potrestanému hráčovi zapíše do Zápisu o stretnutí TH.

 Všetky osobné tresty , tresty do konca stretnutia a tresty v hre hlavný rozhodca musí uviesť

 do Zápisu o stretnutí a oznámiť riadiacemu subjektu po skončení stretnutia.

 Ak bol hráčovi súčasne uložený väčší a menší trest, väčší trest musí odpykať ako prvý.

 To sa uplatní, keď obidva tresty boli uložené tomu istému hráčovi.

 Určený hráč ihneď odíde na trestnú lavicu a menší trest odpyká tak, akoby bol

 potrestaný on.

 Pod pojmom oslabené družstvo sa rozumie, že v dôsledku trestu(ov) má

 družstvo na hracej ploche v čase dosiahnutia gólu menší počet hráčov ako jeho súper.

 Toto pravidlo sa vzťahuje aj na prípad, ak bol gól dosiahnutý z trestného strieľania.

 Ak bol hráčovi súčasne uložený väčší a menší trest, väčší trest musí odpykať ako prvý.

 To sa uplatní, ak obidva tresty boli uložené tomu istému hráčovi.

 Ak bol hráčovi súčasne uložený menší trest a osobný trest alebo väčší trest a automaticky

 osobný trest do konca stretnutia, potrestané družstvo okamžite pošle na trestnú

 lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest alebo väčší trest a nemôže byť vystriedaný.

 

501 - MENŠÍ TREST

 

Pri menšom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na dve minúty,

pričom náhradník nie je povolený.

 

502 - MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

 

Pri menšom treste pre hráčsku lavicu ktorýkoľvek hráč potrestaného družstva,

ktorého určí manažér alebo tréner prostredníctvom kapitána, okrem brankára, musí opustiť

hraciu plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený.

Ak je družstvo oslabené jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími trestami

pre hráčsku lavicu a súper dosiahne gól, prvý z týchto trestov sa musí automaticky

skončiť.

 

503 - VÄČŠÍ TREST

 

Pri väčšom treste hráč, vrátane brankára, musí opustiť hraciu plochu na zvyšok

stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), pričom náhradník je povolený

po piatich minútach.

504 - OSOBNÝ TREST

 

Pri prvom osobnom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na

desať minút, pričom náhradník je povolený okamžite. Hráč, ktorému sa skončil osobný

trest, musí ostať na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry.

Pri druhom osobnom treste hráč, vrátane brankára, musí automaticky opustiť hraciu

plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), ale

náhradník je povolený okamžite.

Osobný trest do konca stretnutia neznamená automatické zastavenie činnosti, ale

riadiaci subjekt má právo zastaviť hráčovi alebo funkcionárovi družstva činnosť aj na

ďalšie stretnutia.

Hráč alebo funkcionár družstva, ktorému bol v majstrovských stretnutiach uložený tretí vyšší trest (väčší trest(5), osobný trest OT (10) a osobný trest do konca stretnutia (OK) má automaticky zastavenú činnosť na nasledujúce majstrovské stretnutie jeho družstva.

Hráč musí odísť do šatne a náhradník je povolený po piatich minútach čistého času

hry.

Hráč alebo funkcionár družstva, ktorému bol uložený trest v hre, má automaticky

zastavenú činnosť minimálne pre nasledujúce stretnutie a jeho prípad prerokuje riadiaci

subjekt.

 

505 - OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA

 

Pri osobnom treste do konca stretnutia hráč, vrátane brankára alebo

funkcionára družstva, musí opustiť hraciu plochu a odísť  pre zvyšok stretnutia do šatne

a náhradník je povolený okamžite.

 

506 - TREST V HRE

 

Pri treste v hre hráč, vrátane brankára alebo funkcionára družstva, musí opustiť

hraciu plochu a odísť  pre zvyšok stretnutia do šatne a náhradník je povolený po piatich

minútach.

 

507 - TRESTNÉ STRIEĽANIE

 

Ak sa porušenie pravidiel trestá trestným strieľaním a ak priestupok má za následok

menší trest, družstvo, ktoré sa neprevinilo, si môže vybrať z týchto možností:

 - súhlasí s trestným strieľaním a trest sa neuloží bez ohľadu na to, či z trestného

   strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól, alebo

 - hráčovi, ktorý sa previnil, sa uloží menší trest.

Ak priestupok má za následok akýkoľvek iný trest, trestné strieľanie sa vykoná a trest sa

uloží bez ohľadu na to, či z trestného strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól.

Keď porušenie pravidiel, za ktoré nasleduje trestné strieľanie, sa vyskytne počas

riadneho hracieho času, trestné strieľanie sa nariadi a ihneď vykoná zvyčajným spôsobom,

aj keby hlavný rozhodca zapískal s oneskorením spôsobeným poskytnutím výhody.

Ak v takom prípade sa skončí hrací čas tretiny , stretnutia , alebo predĺženia, trestné

strieľanie sa musí vykonať.

Ak brankár opustí svoje bránkovisko skôr, ako sa hráč dotkne loptičky, alebo zapríčiní

akékoľvek porušenie pravidiel, hlavný rozhodca musí vzpažiť ruku a trestné strieľanie

musí nechať dokončiť. Ak je však trestné strieľanie neúspešné, musí ho nechať opakovať.

Ak brankár predčasne opustí bránkovisko, hlavný rozhodca musí:

- v prvom prípade brankára napomenúť  a nechať trestné strieľanie opakovať,

- v druhom prípade uložiť brankárovi osobný trest a nechať trestné strieľanie opakovať,

- v trelom prípade priznať gól.

Brankár sa môže pokúsiť chytiť strelu akýmkoľvek spôsobom, no nesmie hodiť svoju

hokejku alebo iný predmet, pretože v takom prípade sa prizná gól v prospech

útočiaceho družstva.

Ak počas vykonávania trestného strieľania ktorýkoľvek hráč súperovho družstva ruší

alebo rozptyľuje hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie, a z toho dôvodu je trestné

strieľanie neúspešné, hlavný rozhodca nechá trestné strieľanie opakovať a hráčovi

súperovho družstva uloží osobný trest.

Všetky tresty uložené brankárovi, bez ohľadu na to, kto ich odpyká, musia byť zaznamenané

v Zápise o stretnutí brankárovi.

Všetky dodatkové tresty uložené brankárovi v tom istom prerušení hry musí odpykať

ďalší hráč jeho družstva, ktorý bol na hracej ploche v čase ich uloženia.

 

508 - VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA

 

Družstvo, ktoré sa neprevinilo, prostredníctvom trénera alebo kapitána určí a oznámi

hlavnému rozhodcovi číslo hráča, ktorý vykoná trestné strieľanie, pričom tento hráč

nesmie byť v treste.

Hlavný rozhodca zabezpečí, aby hlásateľ oznámil meno a číslo hráča, ktorý neodpykáva

trest a ani nemá odložený trest, že uvedený hráč vykoná trestné strieľanie.

Hráči obidvoch družstiev sa musia presunúť ku krajom ihriska za červenou čiarou.

Hlavný rozhodca položí loptičku na stredný bod na vhadzovanie.

Pri trestnom strieľaní môže byť v bránke iba brankár.

Brankár musí zostať v bránkovisku dovtedy, kým sa hráč nedotkne loptičky.

Hráč na základe inštrukcie hlavného rozhodcu musí hrať s loptičkou smerom

k súperovej bránkovej čiare a má sa pokúsiť dosiahnuť gól.

Po vystrelení loptičky sa považuje trestné strieľanie za skončené a v nijakom prípade

nemôže byť dosiahnutý gól druhou strelou.

Ak bol dosiahnutý gól, vhadzovanie sa prevedie na strednom bode na vhadzovanie.

Ak nebol dosiahnutý gól, vhadzovanie sa prevedie na niektorom koncovom bode na vhadzovanie

v pásme, v ktorom sa trestné strieľanie uskutočnilo.

Čas, potrebný na vykonanie trestného strieľania sa do čistého hracieho času neráta.

 

509 - DODATOČNÉ TRESTANIE

 

Okrem zastavenia činnosti podľa týchto pravidiel môže riadiaci subjekt kedykoľvek po

skončení stretnutia vyšetriť ľubovoľný incident a zastaviť činnosť za akýkoľvek priestupok,

ktorý sa stal na hracej ploche alebo mimo hracej plochy kedykoľvek pred, počas a po

stretnutí, bez ohľadu na to, či tieto priestupky hlavný rozhodca potrestal alebo nepotrestal.

 

510 - TRESTY  PRE BRANKÁRA

 

Brankár nikdy nejde na trestnú lavicu.

Pri menšom treste alebo prvom osobnom treste uloženom brankárovi:

Brankár pokračuje v hre.

Jeho trest odpyká ďalší hráč jeho družstva, ktorý bol na hracej ploche, keď sa stal

priestupok, a ktorého prostredníctvom kapitána určí manažér alebo tréner.

Pri väčšom treste, osobnom treste do konca stretnutia alebo treste v hre brankár musí

opustiť hraciu plochu pre zvyšok stretnutia.

Ak je to možné, vystrieda ho náhradný brankár alebo ktorýkoľvek hráč jeho družstva.

Hráčovi sa poskytne 10 minút na oblečenie kompletného brankárskeho výstroja.

V prípade väčšieho trestu alebo trestu v hre 5-minútový trest odpyká spoluhráč, ktorý bol

na hracej ploche v čase priestupku, a ktorého prostredníctvom kapitána určí

tréner alebo manažér.

Ak tresty dvoch hráčov toho istého družstva sa skončia v rovnakom čase, kapitán

družstva musí oznámiť hlavnému rozhodcovi, ktorý z hráčov sa na hraciu plochu vráti

ako prvý. Hlavný rozhodca to potom oznámi zapisovateľovi.

Ak je uložený väčší trest a menší trest v rovnakom čase dvom alebo viacerým

hráčom toho istého družstva, zapisovateľ musí ako prvý z týchto trestov zaznamenať

menší trest.

To sa tiež týka situácie, že dva tresty boli uložené rôznym hráčom.

 

 

 

511 - ZHODUJÚCE SA TRESTY

trest alebo trest v hre) v tom istom prerušení hry, také tresty možno označiť ako zhodujúce sa tresty.

V prípade uloženia takýchto trestov môžu okamžite nastúpiť náhradníci, pričom sa takéto

tresty nepovažujú za odložené tresty.

V prípade, keď potrestaní hráči budú v stretnutí pokračovať, musia ísť na trestnú lavicu a

môžu ju opustiť pri prvom prerušení po skončení ich trestov.

Z TOHTO PRAVIDLA EXISTUJE JEDINÁ VÝNIMKA:

AK JE V TOM ISTOM PRERUŠENÍ HRY ULOŽENÝ JEDEN MENŠÍ TREST PO JEDNOM

HRÁČOVI Z KAŽDÉHO DRUŽSTVA A OBIDVE DRUŽSTVÁ MAJÚ NA HRACEJ PLOCHE PLNÝ POČET

HRÁČOV, NÁHRADNÍCI NIE SÚ POVOLENÍ.

PRE POUŽITIE TOHTO PRAVIDLA SA MENŠÍ TREST A MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU POVAŽUJÚ ZA ROVNAKÉ.

 

512 - ODLOŽENÝ TREST

 

Toto pravidlo sa využíva iba v súvislosti s menšími trestami, menšími trestami pre

hráčsku lavicu, väčšími trestami a trestami v hre.

Ak je uložený trest tretiemu hráčovi, pričom dvaja hráči jeho družstva už odpykávajú

tresty, čas trestu tohto hráča sa nesmie začať merať skôr, ako uplynie čas trestu jedného

z týchto dvoch hráčov.

Hráč musí ísť okamžite na trestnú lavicu, ale na hracej ploche bude náhradník.

Ak má družstvo troch alebo viacerých hráčov súčasne si odpykávajúcich tresty, a

pretože podľa pravidla o odložených trestoch za tretieho previnilca je na hracej ploche

náhradník, ani jeden z troch potrestaných hráčov sa nesmie vrátiť na ľadovú plochu

pred prerušením hry. Ak však potrestané družstvo po uplynutí hráčovho trestu môže

mať na hracej ploche viac ako štyroch hráčov vrátane brankára, potom sa potrestaní

hráči smú vracať na hraciu plochu v poradí, v akom sa končili ich tresty.

Pod pojmom „dokončenie akcie družstva, ktoré má loptičku“ sa rozumie, že družstvo loptičku

stratí, pričom ju získa alebo cielene usmerní hráč alebo brankár súperovho družstva,

alebo sa s ňou nedá hrať.

Odraz loptičky od hráča súperovho družstva, alebo od bránky, alebo od mantinelu, sa za

dokončenie akcie nepovažuje.

Ak po tom, čo rozhodca signalizoval uloženie trestu, ale predtým ako zapískal, vnikne

loptička do bránky družstva, ktoré sa neprevinilo, gól nesmie byť uznaný a avizovaný trest

sa musí uložiť, aj keby loptička vnikla do bránky zásluhou družstva, ktoré sa neprevinilo.

 

 

513 -SIGNALIZOVANIE TRESTOV

 

Pri porušení pravidiel, za ktoré sa ukladá trest, sa postupuje takto:

- ak má loptičku družstvo hráča, ktorý sa previnil, hlavný rozhodca okamžite zapíska a

   uloží trest.

   Vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde bola hra prerušená, okrem prípadu, že hra bola

   prerušená v útočnom pásme hráča, ktorý sa previnil, a vtedy sa vhadzovanie prvedie na

   najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.

- ak družstvo hráča, ktorý sa previnil, nemá loptičku, hlavný rozhodca vzpaží ruku, čím

  avizuje, že uloží trest, a potom po dokončení akcie družstva, ktoré malo loptičku, zapíska a

  uloží trest.

- ak po tom, ako hlavný rozhodca vzpažil ruku, dosiahne gól družstvo, ktoré sa previnilo,

  gól sa neuzná a trest sa uloží obvyklým spôsobom.

- ak po tom, ako hlavný rozhodca vzpažil ruku, dosiahne gól družstvo, ktoré sa

  neprevinilo, gól sa uzná a prvý menší trest sa neuloží. Všetky ďalšie tresty sa uložia. Ak

  družstvo, ktoré sa previnilo, už bolo oslabené, avizovaný menší trest sa zruší, ale všetky

  tresty odpykávané na trestnej lavici zostávajú.

Ak počas avizovania trestu hráčovi družstva, ktoré nemá loptičku, spôsobí družstvo, ktoré má

loptičku, zakázané uvoľnenie, alebo vystrelí loptičku zo svojho obranného pásma tak, že sa loptička

dostane mimo hracej plochy alebo sa s ňou nedá hrať, vhadzovanie sa prevedie na bode

na vhadzovanie v strednom pásme pri modrej čiare obranného pásma tohto družstva.

Za vrazenie na mantinel sa nepovažuje, ak hráč protihráča vedúceho puk valcuje po  mantineli, keď sa snaží preniknúť cez medzeru medzi ním a mantinelom.

Bodnutie je zákrok hráča, ktorý použije horný koniec rúčky svojej hokejky na napadnutie

protihráča.

Pokus o bodnutie zahŕňa všetky prípady, pri ktorých hráč urobí pohyb bodnutia, ale protihráča sa nedotkne.

Napadnutie je zákrok hráča, ktorý urobí viac ako dva kroky alebo tempá, aby vyvolal telesný kontakt s protihráčom.

Hráč, ktorý po zapískaní vyvolá fyzický kontakt s protihráčom a ak, podľa mienky hlavného rozhodcu,

mal hráč po zapískaní dostatok času predísť takému kontaktu, hlavný rozhodca mu uloží trest za napadnutie. Brankár, aj keď je mimo bránkoviska, nie je objekt, ktorý možno napádať. Ak má protihráč zbytočný kontakt s brankárom, hlavný rozhodca takému hráčovi uloží trest za nedovolené bránenie v hre alebo napadnutie.