Choď na obsah Choď na menu
 


416 - SPÔSOB VYKONANIA VHADZOVANIA

 

Hlavný alebo čiarový rozhodca vhodí loptičku medzi hokejky dvoch hráčov, ktorí sú

na vhadzovaní.

Hráči stoja tvárou k súperovmu koncu ihriska, približne vo vzdialenosti dĺžky jednej

hokejky od seba a čepele ich hokejok sa dotýkajú hracej plochy na nevyplnenej časti bodu

na vhadzovanie.

Hráč útočiaceho družstva na svojej útočnej polovici musí položiť svoju hokejku na

hraciu plochu ako prvý, ihneď nasledovaný hráčom brániaceho sa družstva.

 Ak sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie alebo na strednej čiare,

hokejku musí položiť na hraciu plochu ako prvý hráč hosťujúceho družstva.

 

417 – OFSAJDY

Hráč, ktorý vedie loptičku a má ju pod kontrolou, nespôsobí ofsajd, ak prejde čiaru pred

loptičkou.

Ofsajd nie je, ak brániaci hráč zavedie alebo prihrá loptičku do svojho obranného pásma,

v ktorom je hráč útočiaceho družstva.

Ofsajd je úmyselný, ak jeho cieľom bolo bezdôvodné prerušenie hry.

 Hráč útočiaceho družstva nesmie vstúpiť do svojho útočného pásma skôr ako loptička.

 Určujúce faktory pri posudzovaní ofsajdu sú:

   - postavenie hráčových chodidiel - hráč je v ofsajde, keď má obidve chodidlá za modrou

     čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celá loptička prejde cez modrú čiaru,

   - postavenie loptičky celá loptička musí byť  za modrou čiarou v útočnom pásme.

 Pri porušení tohto pravidla sa musí prerušiť hra a vhadzuje sa:

   - na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak loptičku za modrú čiaru

     zaviedol útočiaci hráč,

   - na mieste, z ktorého útočiaci hráč prihral alebo vystrelil loptičku  za modrú čiaru,

   - na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho hráča, ak podľa

     mienky hlavného alebo čiarového rozhodcu hráč spôsobil ofsajd úmyselne.

Pozor, pri získaní útočného pásma prechodom modrej čiary bez ofsajdu platí útočné pásmo až po stredovú červenú čiaru. Ak sa loptička dostane za červenú stredovú čiaru na polovicu útočiaceho družstva znova platí modrá čiara.(tzv. plávajúca modrá čiara)

Predtým, ako možno zrušiť výhodu pri ofsajde, pričom loptička je ešte v útočnom pásme,

musia útočiaci hráči opustiť útočné pásmo.

Pod pojmom „ihneď“ sa rozumie, že útočiaci hráči sa už nesmú dotknúť loptičky, alebo

pokúšať sa získať stratenú loptičku späť, alebo nútiť brániacich hráčov hrať s loptičkou v obrannom

pásme.

V momente, keď čiarový rozhodca pripaží, útočiaci hráči môžu znova vstúpiť do svojho

útočného pásma.

 

418 - VÝHODA PRI OFSAJDE

Ak útočiaci hráč je v útočnom pásme skôr ako loptička, ale brániaci hráč má možnosť s loptičkou

hrať, čiarový rozhodca vzpaží ruku, čím signalizuje výhodu pri ofsajde. Výnimkou je

situácia, ak bola loptička vystrelená na bránku a brankár s ňou musel hrať.

Čiarový rozhodca pripažením ruky signalizuje skončenie výhody pri ofsajde a nechá

pokračovať v hre, keď :

 - brániace sa družstvo prihralo alebo vyviedlo loptičku do stredného pásma , alebo

 - útočiaci hráči ihneď opustili útočné pásmo dotykom topánky o modrú čiaru.

419 - ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE

Pre potreby tohto pravidla stredná červená čiara rozdeľuje ihrisko na dve polovice.

Pre posúdenie zakázaného uvoľnenia je rozhodujúce miesto posledného kontaktu s loptičkou

toho družstva, ktoré malo loptičku.

Ak hráč družstva, ktoré má na hracej ploche rovnaký alebo väčší počet hráčov ako

súper, vystrelí alebo usmerní loptičku zo svojej polovice hracej plochy za bránkovú

čiaru súpera, hra sa preruší a signalizuje sa zakázané uvoľnenie.

Vhadzovanie sa prevedie na tom koncovom bode na vhadzovanie brániaceho sa družstva,

ktorý je najbližšie k miestu posledného kontaktu s loptičkou.

 Zakázané uvoľnenie nie je, ak:

   - loptička vnikne do bránky - uzná sa GÓL,

   - loptička prejde cez bránkovisko,

   - ak družstvo, ktoré sa previnilo, je v momente vystrelenia loptičky oslabené,

   - loptička predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru, sa dotkne akejkoľvek časti

     súperovho hráča, vrátane brankára,

   - loptička prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní,

   - podľa mienky čiarového rozhodcu, ktorýkoľvek hráč druhého družstva, okrem

     brankára, mohol s loptičkou hrať predtým, ako prešla cez bránkovú čiaru.

 Ak čiaroví rozhodcovia posúdia zakázané uvoľnenie nesprávne, vhadzuje na

strednom bode na vhadzovanie.

 Účelom tejto časti je presadiť plynulosť akcie a hlavný rozhodca a čiaroví rozhodcovia

by mali uplatňovať toto pravidlo tak, aby sa tento cieľ dosiahol.

 Pod pojmom „OSLABENÝ“ sa rozumie, že v dôsledku trestu (ov) má družstvo na

hracej ploche menší počet hráčov ako jeho súper.

 

420 - DEFINÍCIA GÓLU

Gól musí byť uznaný:

   - ak loptička z hokejky hráča útočiaceho družstva celá prejde za bránkovú čiaru medzi

     hornou a bočnými žŕdkami bránky,

   - ak loptičku akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva,

   - ak sa po strele útočiaceho hráča loptička odrazí do bránky po zásahu akejkoľvek

     časti spoluhráča,

   - ak loptička vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku

     vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa

     mienky hlavného rozhodcu mal útočiaci hráč dostatok času na opustenie bránkoviska,

   - ak po tom, ako sa loptička stala v bránkovisku voľnou, hokejkou ju usmerní do bránky

     útočiaci hráč,

   - ak sa loptička priamo odrazí od topánky útočiaceho alebo brániaceho hráča.

Gól nemožno odvolať po vhadzovaní, ktoré nasleduje bezprostredne po dosiahnutí

tohto gólu.

Bránkovisko je definované ako priestor siahajúci nad vyznačenou plochou na hracej

ploche do výšky 127 cm nad hracou plochou.

Jednému hráčovi možno priznať za gól iba jeden bod.

Ak hráč dosiahol gól po tom, ako sa loptička odrazila od brankára, možno priznať iba jednu

asistenciu.

 V prípade, že chyba pri určení strelca gólu alebo priznaní asistencie je zrejmá, chybu

možno okamžite opraviť. Ak Zápis o stretnutí už podpísal hlavný rozhodca, oprava sa

nesmie vykonať.

421 - NEUZNANIE GÓLU

Gól nesmie byť uznaný:

   - ak útočiaci hráč úmyselne loptičku kopol, hodil, odrazil rukou alebo ju ináč, ako

     svojou hokejkou usmernil do bránky, aj keby sa potom odrazila od ktoréhokoľvek

     hráča, brankára alebo rozhodcu,

   - ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky,

   - ak sa loptička odrazila priamo do bránky od rozhodcu,

   - ak útočiaci hráč stál alebo mal svoju hokejku v bránkovisku v čase vniknutia

     loptičky do bránky, avšak okrem prípadu, ak útočiacemu hráčovi fyzicky bránil

     brániaci hráč opustiť bránkovisko v čase, keď loptička vnikla do bránky,

   - ak bola bránka posunutá zo svojej základnej polohy.

 

422 - STRELEC GÓLU A ASISTENT

V Zápise o stretnutí sa gól pripíše hráčovi, ktorý dopravil loptičku do súperovej bránky.

Za každý gól sa hráčovi prizná jeden bod.

Asistencia sa prizná hráčovi alebo hráčom, ktorí sa podieľali na akcii bezprostredne pred

dosiahnutím gólu.

Pre každý gól možno priznal najviac dve asistencie.

Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod.

 

423 - LOPTIČKA  MIMO IHRISKA

Ak loptička opustí hraciu plochu alebo sa dotkne akejkoľvek prekážky nad hracou plochou,

hra sa preruší a vhadzuje sa  na mieste, odkiaľ bola vystrelená alebo odkiaľ sa odrazila,

ak pravidlá nestanovujú inak.

 

424 - LOPTIČKA NA BRÁNKOVEJ SIETI

Ak loptička uviazne na vonkajšej strane bránkovej siete dlhšie ako tri sekundy alebo ju protihráči

pritlačia k bránkovej konštrukcii, hlavný rozhodca musí prerušiť hru, pričom sa bude vhadzovať:

 - na najbližšom koncovom bode na vhadzovanie,

 - na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak podľa mienky hlavného

    rozhodcu prerušenie hry zapríčinil útočiaci hráč.

 

425 - LOPTIČKA  MIMO DOHĽADU

Ak v boji o loptičku vznikne zhluk hráčov alebo hráč náhodne padne na loptičku a hlavný rozhodca

ju stratí z dohľadu, musí ihneď  prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude na bode, kde

bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.

 

426 - NEPRAVÁ  LOPTIČKA

Ak sa kedykoľvek počas hry objaví na hracej ploche ďalšia loptička, hra nesmie byť prerušená

dovtedy, kým pri hre nemôže dôjsť k  zámene loptičiek.

 

427 - LOPTIČKA ODRAZENÁ OD ROZHODCU

 

Ak sa loptička dotkne rozhodcu, hra nesmie byť prerušená, okrem prípadu, že vnikne priamo do bránky

428 - ZASTAVENIE/PRIHRÁVKA LOPTIČKY RUKOU

Hráč smie zastaviť alebo zraziť loptičku vo vzduchu otvorenou rukou, alebo rukou loptičku posunúť

po hracej ploche, okrem prípadu, keď podľa mienky hlavného rozhodcu hráč úmyselne

usmernil loptičku svojmu spoluhráčovi:

  - ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku v strednom pásme, hlavný rozhodca preruší hru

    a vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde bola prerušená hra.

  - ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku vo svojom obrannom pásme, hlavný rozhodca

    hru nepreruší za predpokladu, že akcia prihrávky rukou sa skončí skôr, ako hráč a loptička

    opustia svoju polovicu. Ak však loptičku rukou prihrá hráč zo stredného pásma spoluhráčovi vo

    svojom obrannom pásme, hlavný rozhodca preruší hru a vhadzovanie sa prevedie na

mieste, kde bola prerušená hra.(Prihrávka rukou je povolená po stredovú čiaru ,no musí smerovať z obranného pásma)

Ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku vo svojom útočnom pásme, hlavný rozhodca

preruší hru a vhadzovanie sa prevedie v strednom pásme na bode na vhadzovanie pri

jeho útočnom pásme.

Gól sa nesmie uznať, ak loptičku zrazil rukou útočiaci hráč, aj keby sa do bránky odrazila

od ktoréhokoľvek hráča alebo jeho hokejky alebo topánky, od brankára alebo rozhodcu.

 

429 - KOPNUTIE  LOPTIČKY

Kopať do loptičky sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže byť uznaný, ak loptičku kopol

do bránky útočiaci hráč. Gól môže byť uznaný iba v prípade, ak sa kopnutá loptička odrazí do

bránky od hokejky útočiaceho hráča.

 

430 - HRA S LOPTIČKOU SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU

Zastavenie alebo zrazenie loptičky hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané a hra

sa nepreruší iba vtedy, ak:

  - loptička je zrazená k protihráčovi a potom hlavný rozhodca musí použiť signál nie,

  - hráč brániaceho sa družstva zrazí loptičku do vlastnej bránky a potom sa uzná gól.

Ak s loptičkou hral útočiaci hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo

svojom útočnom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom bode

na vhadzovanie v strednom pásme.

Ak s loptičkou hral hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom

obrannom alebo strednom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie sa prevedie na mieste,

na ktorom sa stal priestupok. Ak by však družstvo, ktoré sa previnilo malo získať územnú

výhodu, vhadzovanie sa prevedie na mieste, na ktorom bola prerušená hra.

Ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou, ktorú mal nad úrovňou hornej žŕdky

bránky, gól nemôže byť uznaný.

 

431 - NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKOV

V prípade, ak na hraciu plochu padnú predmety, ktoré prekážajú v hre, hlavný rozhodca

musí hru prerušiť, pričom vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde bola hra prerušená.

V prípade, ak divák drží alebo ináč bráni hráčovi v hre, hlavný alebo čiarový rozhodca musí

hru prerušiť. Ak má loptičku družstvo hráča, ktorému divák bráni v hre, hra pokračuje do

skončenia akcie.

Oznámiť riadiacemu subjektu.