Choď na obsah Choď na menu
 


4. ČASŤ - PRAVIDLÁ HRY

400 - HRÁČI NA HRACEJ  PLOCHE

Počas hry družstvo nesmie mať na hracej ploche viac ako šesť hráčov.

Menší trest pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na hracej ploche Šiestimi hráčmi sú: brankár, pravý obranca, ľavý obranca, pravé krídlo, stredný útočník, ľavé krídlo

401 - ZAČIATOK STRETNUTIA A TRETÍN

Stretnutie sa musí začať v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie.

Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia.

Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici.

Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.

 

402 - STRIEDANIE HRÁČOV A BRANKÁROV

Pri splnení podmienok uvedených v tejto časti možno striedať hráčov a brankárov kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry.

 Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s loptičkou alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, musí nasledovať trest.

 Menší trest pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na hracej ploche.

 Ak počas striedania hráč vstupujúci alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne loptičky náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.

 

403 - STRIEDANIE HRÁČOV Z HRÁČSKEJ LAVICE POČAS HRY

Brankári z hráčskej lavice sa môžu striedať počas hry kedykoľvek s podmienkou,

     že: - striedajúci hráči a brankári sú vnútri územia ohraničeného príslušnou hráčskou

              lavicou a 3 m vzdialenosťou od mantinelov,

           - striedajúci hráči a brankári sú mimo hry predtým, ako sa striedanie uskutoční

 Ak brankár opustí svoje bránkovisko a príde ku svojej hráčskej lavici, aby ho vystriedal iný hráč, pričom striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu predčasne, rozhodca preruší hru, ak má loptičku v držaní družstvo, ktoré sa previnilo, a potom sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie.

Keď sa družstvo pokúsi striedať hráčov po uplynutí prideleného času, hlavný rozhodca musí poslať hráča (hráčov) späť na hráčsku lavicu.

Ďalšie porušenie tohto postupu zo strany toho istého družstva má za následok uloženie

menšieho trestu pre hráčsku lavicu.

 Rozcvičenie striedajúceho brankára na hracej ploche nie je povolené!!!!!

 

404 - POSTUP PRI STRIEDANÍ HRÁČOV POČAS PRERUŠENIA HRY

Po prerušení hry musí hosťujúce družstvo okamžite poslal na hraciu plochu hrajúcu zostavu a nesmie ju zmeniť dovtedy, kým hra znovu nepokračuje. Domáce družstvo potom môže vykonať striedanie hráčov, ale nesmie spôsobiť zdržanie hry.

Ak pri striedaní niektoré družstvo spôsobí neprimerané zdržanie, hlavný rozhodca musí

nariadiť družstvu, ktoré sa previnilo, aby hráči okamžite zaujali svoje miesta a ďalšie striedanie nepovolí.

Postup pri striedaní:

   - hlavný rozhodca sa presunie na miesto, na ktorom má byť pred pokračovaním hry;

     čiarový rozhodca, ktorý bude vhadzovať , sa musí presunúť čo najrýchlejšie

     na miesto vhadzovania.

   - hlavný rozhodca musí poskytnúť hosťujúcemu družstvu päť sekúnd na vystriedanie

     hráčov.

   - po piatich sekundách musí hlavný rozhodca vzpažiť ruku, čím signalizuje, že

     hosťujúce družstvo už nemôže striedať.

   - so vzpaženou rukou musí hlavný rozhodca poskytnúť domácemu družstvu päť

     sekúnd na vystriedanie hráčov.

   - po piatich sekundách musí hlavný rozhodca pripažiť ruku, čím signalizuje, že

     striedať nemôže už ani domáce družstvo.

   - hneď, ako hlavný rozhodca pripaží ruku, čiarový rozhodca, ktorý bude vhadzovať,

     zapíska, čím signalizuje obidvom družstvám, že majú najviac päť sekúnd na to,

     aby sa pripravili na vhadzovanie.

   - keď uplynie päť sekúnd (prípadne aj menej, ak sú hráči na vhadzovaní pripravení), čiarový rozhodca vhodí loptičku. Čiarový rozhodca nemusí čakať, kým

     hráči prídu na miesto vhadzovania.

 

405 - STRIEDANIE HRÁČOV Z TRESTNEJ LAVICE

Potrestaný hráč, ktorý má byť vystriedaný po skončení trestu, musí pred vystriedaním odísť

po hracej ploche k svojej hráčskej lavici.

 Menší trest pre hráčsku lavicu

 

406 - STRIEDANIE BRANKÁROV POČAS PRERUŠENIA HRY

 Brankári počas prerušenia hry nesmú ísť k hráčskym laviciam, okrem prípadu, že idú

  striedať , alebo pri oddychovom čase. Za porušenie tohto pravidla sa uloží menší trest.

 Ak bol brankár vystriedaný počas prerušenia hry, potom brankár, ktorý opustil hru, sa  môže do nej vrátiť, až keď hra pokračuje.

407 - ZRANENÍ HRÁČI

Ak je hráč zranený a nemôže pokračovať v hre alebo odísť na hráčsku lavicu, hra pokračuje dovtedy, kým jeho družstvo nezíska loptičku. Hra sa nepreruší, ak družstvo zraneného hráča má možnosť dosiahnuť gól.

Ak hráč, okrem brankára, je zranený alebo prinútený opustiť hraciu plochu počas stretnutia, môže odísť a byť nahradený náhradníkom, ale hra musí pokračovať bez toho, aby družstvá opustili hraciu plochu.

 Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, hlavný rozhodca alebo čiarový rozhodca musí ihneď prerušiť hru.

 Ak bola hra prerušená kvôli zranenému hráčovi, okrem brankára, zranený hráč musí opustiť hraciu plochu a smie sa vrátiť až v ďalšom pokračovaní hry.

 Striedajúci brankár nemá povolené rozcvičenie na hracej ploche.

 V tomto prípade sa do hry nemôže vrátiť ani jeden z obidvoch pôvodných brankárov.

 

 

408 - ZRANENÝ BRANKÁR

     Ak sa brankár zraní, musí alebo ihneď pokračovať v hre, alebo byť vystriedaný náhradným

     brankárom.

     Ak obidvaja brankári družstva sú neschopní pokračoval v hre, družstvo musí dostať desať  minút na preoblečenie iného hráča do brankárskeho výstroja.

 

409 - PREVENCIA PRED INFEKCIAMI

     Krvácajúci hráč alebo hráč, ktorý má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča a musí opustiť hraciu plochu, aby ho bolo možné ošetriť alebo očistiť.

     Taký hráč sa smie vrátiť na hraciu plochu s podmienkou, že:

     - rezná rana je uzatvorená a pevne prikrytá vhodným obväzom,

     - z hráča je odstránená krv a má vymenený alebo riadne vyčistený výstroj a úbor.

     Ak na hracej ploche, zariadeniach ihriska alebo na akýchkoľvek iných predmetoch sú krvavé škvrny, hlavný rozhodca musí zabezpečiť, aby ich pracovníci štadióna odstránili po prvom prerušení hry.

 

410 - HRACÍ ČAS

     Stretnutie musí pozostávať z troch 15-minútových tretín čistého času a dvoch 10-minútových

     prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany.

     Hrací čas plynie od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní.

     Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané

     zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď  začala nasledujúca prestávka.

     Ak hra znovu pokračuje, zostávajúci čas budú družstvá brániť tú istú bránku, ako pred

     prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania

     nasledujúcou tretinou.

     Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v

     polovici predĺženia , pokiaľ nie je dohodnuté inak .

     Počas prestávky sa musí upraviť povrch hracej plochy , ak je to potrebné.

 

411 – PREDĹŽENIE

     V play off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 10 minút

     čistého času, počas ktorého sa hrá na «náhle víťazstvo».

     Ak ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy.

412 - ODDYCHOVÝ ČAS

     Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať

     jeden 30-sekundový oddychový čas.

     O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč

     určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi.

     Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim

     hráčskym laviciam.

     Družstvá si nemôžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry.

 

413 - VÝSLEDOK STRETNUTIA

      Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 15-minútových tretín viac gólov, je víťazom

       stretnutia a do poradia získa dva body.

       Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo dosiahne

       gól ako prvé, je víťazom stretnutia.

       Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie sa prevedie

       na bode na vhadzovanie, alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie

       najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo.

       Ak na konci stretnutia obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, stretnutie je

       nerozhodné a každé družstvo získa do poradia jeden bod.

       V playoff stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením, trvajúcim desať

        minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo.

       Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy v sérii po 5  na každej strane a potom vykonáva  po 1 na každej strane až do rozhodnutia

 

414 - BODY NA VHADZOVANIE A MYSLENÉ ČIARY

 

415 - VHADZOVANIE

        Vhadzovanie sa vykonáva na začiatku každej tretiny, na začiatku

         predĺženia, a po akomkoľvek prerušení hry.

        Všetky vhadzovania sa vykonávajú iba:

              - na deviatich vyznačených bodoch na vhadzovanie

              - na dvoch myslených čiarach paralelných s bočnými mantinelmi a spojujúcich

                 body na vhadzovanie v koncových pásmach.

       Na bode v strede hracej plochy sa vhadzuje:

         - na začiatku tretiny a predĺženia,

         - po dosiahnutí gólu,

         - po chybe čiarových rozhodcov pri zakázanom uvoľnení,

         - po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára.

       Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme brániaceho sa družstva sa vhadzuje:

         - ak hra sa preruší medzi koncovými bodmi na vhadzovanie a bližším koncom

            ihriska ( musí sa vhadzoval na koncovom bode na vhadzovanie na tej

            strane, na ktorej bola hra prerušená, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak),

          - ak nebol uznaný gól, pretože sa loptička odrazila do bránky od rozhodcu

          - ak útočiace družstvo nedosiahlo gól z trestného strieľania.

        Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme útočiaceho družstva sa vhadzuje:

          - ak útočiace družstvo spôsobí zakázané uvoľnenie,

          - po úmyselnom ofsajde útočiaceho družstva.

        Na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme sa vhadzuje:

          - po ofsajdoch,

          - ak porušilo pravidlá útočiace družstvo vo svojom útočnom pásme,

          - ak po prerušení hry jeden alebo obidvaja obrancovia hrajúci v blízkosti ich

             modrej útočnej čiary, alebo ktorýkoľvek hráč, ktorý prišiel z hráčskej lavice

             útočiaceho družstva, vstúpia v útočnom pásme do priestoru za myslenou

             spojnicou najvzdialenejších bodov kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme

             bližšou k modrej čiare.

         Na myslených čiarach sa vhadzuje:

           - po prihrávke do ofsajdu,

           - po porušení pravidiel jedným alebo aj druhým družstvom na najbližšom bode

             čiary, bola prerušená hra, pokiaľ podľa hore uvedeného nie je stanovené inak.

         Rozhodca na začiatku hry nepíska.

 Striedanie hráčov je povolené až po dokončení vhadzovania a pokračovaní v hre, okrem prípadu, že bol uložený trest           

 Ak hráč na vhadzovaní ani po upozornení nezaujme správne postavenie, môže ho

 hlavný alebo čiarový rozhodca vymeniť spoluhráčom z hracej plochy.

 Ak hráč vnikne do kruhu na vhadzovanie, hlavný alebo čiarový rozhodca musí zapískať

 a vhadzovanie sa musí zopakovať, okrem prípadu, že loptičku získalo družstvo,

 ktoré sa neprevinilo.

 Za priestupok hráča musí hlavný rozhodca uložiť príslušný  trest(y).