Choď na obsah Choď na menu
 


3. ČASŤ - FUNKCIONÁRI A ICH POVINNOSTI

 

 

300 - DELEGOVANIE FUNKCIONÁROV

 

Na všetky medzinárodné stretnutia musia byť delegovaní títo funkcionári:

- rozhodcovia stretnutia    - jeden hlavný rozhodca

                                          - dvaja čiaroví rozhodcovia

 

FUNKCIONÁRI STRETNUTIA MIMO HRACEJ PLOCHY

 

- dvaja bránkoví rozhodcovia (požiadavka sa týka najmä šampionátov ISBHF)

- jeden zapisovateľ (najviac s dvomi pomocníkmi)

- jeden časomerač

- jeden hlásateľ

- dvaja trestomerači

- jeden videobránkový rozhodca (požiadavkasa týka najmä šampionátov ISBHF)

 

301 - ROZHODCOVIA STRETNUTIA

 

302 - VÝSTROJ ROZHODCOV

 

Hlavní rozhodcovia a čiaroví rozhodcovia musia mať oblečené čierne nohavice a rozhodcovský dres. Hlavný rozhodca má na hornej časti rukávov 8 cm široké červené pásky (iba v systéme troch rozhodcov).

Rozhodcovia musia mať obuv a  hokejovú prilbu čiernej farby (možnosť ochranného štítu na prilbe) a musia byť vystrojení schválenou píšťalkou a kovovým meracím pásmom dlhým minimálne 2 m.

 

303 - POVINNOSTI HLAVNÉHO ROZHODCU

 

Hlavný rozhodca všeobecne zodpovedá za celé stretnutie, riadi funkcionárov stretnutia mimo hracej plochy a hráčov a jeho rozhodnutia v prípade akéhokoľvek sporu sú konečné.

304 - POVINNOSTI ČIAROVÝCH ROZHODCOV

 

Čiaroví rozhodcovia sú zodpovední najmä za priestupky týkajúce sa čiar (ofsajdy, zakázané uvoľnenia).

Najčastejšie oni vhadzujú loptičku a pomáhajú hlavnému rozhodcovi vo vedení stretnutia.

Všetky povinnosti hlavných rozhodcov a čiarových rozhodcov sú uvedené v Prílohe.

HLAVNÝ ROZHODCA V ROZHOVORE S VIDEOBRÁNKOVÝM ROZHODCOM

 Bránkoví rozhodcovia majú oblečený rozhodcovský dres.

 Ak po začiatku stretnutia je zrejmé, že bránkový rozhodca rozhoduje nepresne, hlavný rozhodca ho môže nahradiť iným bránkovým rozhodcom.

Pozri tiež “videobránkový rozhodca” v športových predpisoch ISBHF (ISBHF Sports Regulations).

 

305 - BRÁNKOVÝ ROZHODCA

 

Za každou bránkou musí byť jeden bránkový rozhodca. Bránkoví rozhodcovia si počas

stretnutia nesmú meniť bránky. Na podujatiach ISBHF bránkoví rozhodcovia nesmú byť z

krajiny súperiacich družstiev.

Jedinou povinnosťou bránkového rozhodcu je posúdiť, či celá loptička prešla za bránkovú

čiaru medzi bránkovými žŕdkami a potom túto skutočnosť signalizovať.

 V prípade sporného gólu sa môže hlavný rozhodca poradiť s bránkovým rozhodcom, ale konečné rozhodnutie musí urobiť hlavný rozhodca.

 

306 – ZAPISOVATEĽ

 

Všetky povinnosti zapisovateľa sú uvedené v Prílohe 4.

 

307 – ČASOMERAČ

 

Všetky povinnosti časomerača sú uvedené v Prílohe 4.

 

308 – HLÁSATEĽ

 

Všetky povinnosti hlásateľa sú uvedené v Prílohe 4.

 

 

309 – TRESTOMERAČ

 

Na trestnej lavici každého družstva musí byť jeden trestomerač. Všetky povinnosti trestomerača sú uvedené v Prílohe 4.

 

310 - VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA

 

Videozáznam možno prezerať iba na základe požiadavky hlavného rozhodcu alebo

videobránkového rozhodcu.

Videobránkový rozhodca prezerá nasledujúce situácie:

- či loptička prešla cez bránkovú čiaru,

- či loptička vnikla do bránky skôr, ako bola posunutá bránková konštrukcia,

- či loptička vnikla do bránky pred alebo po uplynutí času tretiny,

- či loptička nebola do bránky usmernená rukou alebo kopnutá,

- či sa loptička odrazila do bránky od rozhodcu,

- či bola loptička predtým, ako vnikla do bránky, zasiahnutá zdvihnutou hokejkou

   útočiaceho hráča, ktorá bola nad úrovňou hornej žŕdky bránky,

- nastavenie správneho času na časomere, ak je čas viditeľný na monitore videobránkového rozhodcu.

 

311 - RIADIACI SUBJEKT

 

Pojem „Riadiaci subjekt“ alebo „Príslušný disciplinárny subjekt“ sa v týchto pravidlách

používa na označenie priameho riadiaceho orgánu príslušných stretnutí.

Družstvo smie mať na hracej ploche iba jedného brankára.

Tohto brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Taký hráč nemá výhody

brankára.

 Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, losovaním alebo iným podobným  spôsobom.

 Práva domáceho družstva:

  - výber hráčskej lavice,

  - na vhadzovanie  po prerušení hry má domáce družstvo možnosť poslať  na hraciu plochu hrajúcu zostavu až po hosťujúcom družstve.

 Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána  požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na hraciu plochu hrajúcu zostavu a pokračovalo  v hre.

 Rozcvičenie hráča alebo brankára na hracej ploche po skončení prvej a druhej tretiny, alebo pri prerušenej hre nie je povolené.

 Družstvá si nesmú vymeniť strany, ak sa pred predĺžením alebo trestnými strieľaniami

 neupraví hracia plocha, alebo aspoň jedno z družstiev o to nepožiada pred začiatkom poslednej časti hry.

 Pri používaní pravidla o striedaní sa za striedanie považuje výmena jedného alebo viac hráčov.