Choď na obsah Choď na menu
 


2. ČASŤ - DRUŽSTVÁ, HRÁČI A VÝSTROJ 

 

200 - HRÁČI V DRESOCH

 

Manažér alebo tréner družstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapisovateľovi zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov.

Každé družstvo môže mať najviac:

- 20 hráčov a

- 2 brankárov,

- spolu 22.

 

201 - KAPITÁN DRUŽSTVA

 

Každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno „C“ a náhradní kapitáni písmeno „A“. Písmená musia byť vysoké 8 cm.

Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na hracej ploche právo diskutovať s hlavným rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry.

Dôležité: Protest proti uloženiu trestu sa nepovažuje za žiadosť o výklad pravidiel a trestá sa menším trestom.

 

202 – VÝSTROJ

 

 Hráči a brankári musia mať hokejky, ochranný výstroj a dresy.

 Ochranný výstroj, okrem rukavíc, prilby a chráničov nôh brankára, musí byť úplne pod vrchným oblečením.

 Všetky priestupky súvisiace s výstrojom sa trestajú podľa ustanovení  pravidiel.

 

203- HRÁČSKA OBUV

 

Hráči musia mať športovú obuv. Používanie akejkoľvek obuvi, ktorá môže spôsobiť zranenie je zakázané.

204 - HRÁČSKA HOKEJKA

 

Hokejky musia byť vyrobené z dreva alebo iného schváleného materiálu , ako je hliník alebo plast.

Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany.

Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou.

Rozmery:

 Rúčka: maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky

              maximálna šírka - 3 cm

              maximálna hrúbka - 2,5 cm

              Rúčka musí byť rovná

 Čepeľ:  maximálna dĺžka - 32 cm od pätky po koniec čepele

              maximálna šírka - 7,5 cm

              minimálna šírka - 5 cm

 

205 - HRÁČSKA PRILBA

 

Všetci hráči musia používať hokejovú prilbu zodpovedajúcu schváleným medzinárodným normám, ktorú majú počas hry a aj počas rozcvičenia pripevnenú remienkom pod bradou.

Dolná hrana prilby musí byť vzdialená nad obočím hráča najviac na šírku jedného palca a medzi bradou a remienkom môže byť medzera najviac na šírku jedného palca.

Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, nesmie ďalej pokračoval v hre. Hráč môže pokračovať v hre, ak si nasadí prilbu späť na hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe a pripevní si ju remienkom.

Ak by hráč akýmkoľvek spôsobom pokračoval v hre bez riadne nasadenej a pripevnenej prilby, bude mu uložený trest podľa pravidiel.

 

 

206 - HRÁČSKY OCHRANNÝ ŠTÍT

 

Hráči mladší ako osemnásť rokov, musia mať na prilbe celotvárový ochranný štít, ktorý zodpovedá schváleným medzinárodným normám.

 

207 - HRÁČSKE RUKAVICE

 

Hráčske rukavice musia kryť ruku a zápästie a nesmú mať odstránenú dlaňovú časť, aby sa dala hokejka držať holými rukami.(používajú sa hokejové , alebo hokejbalové rukavice).

 

208 - CHRÁNIČ KRKU

 

Odporúča sa, aby chrániče krku používali všetci hráči.

 

209 - CHRÁNIČ ZUBOV

 

 Hráčom sa odporúča používať chránič zubov.

 

210 - BRANKÁRSKY VÝSTROJ

 

Celý brankársky výstroj, okrem obuvi a hokejky, musí byť skonštruovaný tak, aby chránil hlavu a telo, a nesmie obsahovať nijaké časti odevu alebo iné pomôcky, ktoré by brankárovi poskytli nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.

Zástery brucha, siahajúce na stehná na prednej vonkajšej strane nohavíc, sú zakázané.

 

211 - BRANKÁRSKA OBUV

 

Brankár musí mať  vhodnú obuv. Obuv, ktorá môže spôsobiť zranenie je zakázaná!!!!

212 - BRANKÁRSKE HOKEJKY

 

Hokejka musí byť vyrobená z dreva alebo iného schváleného materiálu, ako je hliník alebo plast.

Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mal nijaké ostré hrany.

Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou.

Rozmery:

 Rúčka: maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky

              maximálna šírka - 3 cm

              maximálna hrúbka - 2,5 cm

 Rozšírená časť rúčky: maximálna dĺžka - 71 cm od pätky a najviac 9 cm široká

 Rúčka musí byť rovná.

 Čepeľ: maximálna dĺžka - 39 cm od pätky po koniec čepele

             maximálna šírka - 9 cm, okrem pätky, kde nesmie byť väčšia ako 11,5 cm

 

213a) – VYRÁŽAČKA

 

Maximálne vonkajšie rozmery ochrannej podušky pripevnenej na zadnej strane vyrážačky

sú: - dĺžka 41 cm

 -šírka 21 cm

 

213b) – LAPAČKA

 

Maximálne vonkajšie rozmery lapačky sú:

- dĺžka 41 cm

- manžeta rukavice na zápästí je vysoká najviac 11,5 cm a široká 23 cm

- dĺžka vrecka rukavice meraná z ktoréhokoľvek horného konca manžety

   nesmie byť väčšia ako 48 cm

- maximálny obvod je 122 cm

Hráč, ktorý sa nepodriadi týmto ustanoveniam, nesmie byť pripustený do hry.

Keď sú, podľa názoru hlavného rozhodcu, farby dresov súperiacich družstiev tak podobné, že je možnosť omylov pri trestaní, domáce družstvo je povinné vymeniť si dresy, ak to nariadi hlavný rozhodca.

Ak sú vlasy hráča  také dlhé, že zakrývajú jeho menovku alebo číslo na drese, musí si ich dať pod prilbu alebo upraviť na konský chvost.

 

214 - BRANKÁRSKA PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA

 

Brankári musia používať hokejovú prilbu s celotvárovou maskou alebo celohlavovú ochrannú prilbu, vyhovujúcu schváleným medzinárodným normám.

Brankárska celotvárová maska musí byť skonštruovaná tak, aby cez jej otvory nemohla preniknúť loptička ani čepeľ hokejky.

Ak brankárovi počas hry spadne prilba alebo celotvárová maska, hlavný rozhodca musí prerušiť hru.

Ak počas hry zasiahne prudká strela brankára do celotvárovej masky, hlavný rozhodca musí prerušiť hru.

 

215 - BRANKÁRSKE CHRÁNIČE NÔH

 

Brankárske chrániče nôh, keď ich má brankár na nohách, nesmú byť širšie ako 30,5 cm.

Zástery alebo iné pomôcky zakrývajúce priestor medzi nohami, sú zakázané.

 

216 – DRESY

 

Všetci hráči družstva musia byť jednotne vystrojení dresmi, nohavicami, štulpňami a prilbami (výnimkou je brankár, ktorý môže mať prilbu inej farby ako ostatní hráči družstva).

Základná farba musí pokrývať, okrem mien a čísel, približne 80 percent dresu.

Dresy, vrátane rukávov, a štulpne musia mať rovnakú farbu.

Dresy sa musia nosiť zvonku na nohaviciach.

Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo vysoké 20 25 cm a na obidvoch rukávoch rovnaké čísla vysoké 8 cm. Čísla môžu byť iba od 1 do 99.

Čísla na rukávoch dresov nie sú povinné.

217 – LOPTIČKA

 

Loptička má spravidla oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty alebo z iného materiálu schváleného ISBHF.

Loptička musí mať tieto rozmery:

- priemer - 6,6 až 7 cm

- hmotnosť - 60 až 77 g

 

218 - MERANIE VÝSTROJA

 

Hlavný rozhodca môže podľa svojho uváženia kedykoľvek premerať ktorúkoľvek súčasť výstroja.

Kapitán družstva môže protestovať proti konkrétnemu rozmeru ľubovoľnej súčasti výstroja. Hlavný rozhodca musí vykonať potrebné meranie ihneď. Po meraní výstroja, bez ohľadu na výsledok merania, gól nemožno odvolať.

 Ak je protest neoprávnený, uloží sa družstvu, ktoré žiadalo o meranie, menší trest pre hráčsku lavicu.

 Ak je protest oprávnený, hráčovi, ktorý sa previnil, musí byť uložený menší trest.

 O zmeranie výstroja počas jedného prerušenia hry, môže požiadať iba jedno družstvo.

 O zmeranie brankárskeho výstroja, okrem hokejky, možno požiadať iba po skončení tretiny.

 Národné zväzy majú právo uplatniť v stretnutiach, ktoré riadia systém dvoch rozhodcov.