Choď na obsah Choď na menu
 


1. ČASŤ - IHRISKO

 

Na hracej ploche, mantineli, ochrannom skle, sieťach, bránkach alebo na akýchkoľvek plochách v priestore hráčskych lavíc, trestných lavíc, sedadiel bránkových rozhodcov a lavice funkcionárov mimo hracej plochy nesmú byť nijaké reklamy a reklamné znaky okrem tých, ktoré určujú tieto pravidlá alebo vyhovujú požiadavkám podľa Prílohy 1 (Predpisy o reklame).

 

100 - DEFINÍCIA IHRISKA

 

Hra hokejbal sa hrá na asfaltovej, alebo inak upravenej a schválenej ploche nazývanej IHRISKO.

 

101 - ROZMERY IHRISKA

 

Maximálne rozmery: dĺžka 61 m a šírka 30 m

Minimálne rozmery: dĺžka 52 m a šírka 26 m, alebo s výnimkou SHbÚ 48m na 24m

Rohy musia byť zaoblené v tvare kružnice s polomerom 7 až 8,5 m.

Ideálne rozmery ihriska sú: dĺžka 52 m a šírka 26 m.

Rozmery ihriska schvaľuje ŠTK SHbÚ!!!!

 

102 – MANTINEL

 

 Ihrisko musí byť ohraničené bielym plastovým alebo dreveným mantinelom.

 Od hracej plochy musí mať výšku najmenej 117 cm a najviac 130 cm.

 Mantinel musí byť skonštruovaný tak, aby bol na strane od hracej plochy hladký a bez  akýchkoľvek prekážok, ktoré by hráčom mohli spôsobil zranenie. Zariadenia na upevnenie  mantinelov musia byť inštalované z vonkajšej strany hracej plochy.

 Medzery medzi dielcami mantinelu môžu byť široké najviac 3 mm.

 

103 - ODRAZOVÁ LIŠTA

 

Na spodnej časti mantinelov musí byť pripevnená, alebo vyznačená žltá odrazová lišta vysoká 15

25 cm.

 

104 – DVIERKA

 

 Všetky dvierka umožňujúce vstup na hraciu plochu sa musia otvárať smerom od

 hracej plochy.

Medzery medzi dvierkami a mantinelom môžu byť široké najviac 8 mm.

Na ihriskách musí byť nad mantinelom za bránkami aj ochranná sieť.

 

 

105 - OCHRANNÉ SKLO,ALEBO SIEŤ

 

 Ochranné sklo,  sieť, alebo bezpečné pletivo musia byť umiestnené nad mantinelom na koncoch ihriska, musia byť  vysoké 200 cm  a musia presahovať 2 m od bránkovej čiary smerom k strednému pásmu.

Pozdĺž bočných strán, okrem hráčskych lavíc, môže byť ochranné sklo, sieť, alebo bezpečné pletivo  vysoké 80 120 cm.

Medzery medzi dielcami ochranného skla môžu byť široké najviac 8 mm.

 Na všetkých miestach, kde je ochranné sklo prerušené, musí byť čalúnenie pre ochranu hráčov pred zranením.

 V skle nesmú byť nijaké otvory.

 

106 - OCHRANNÉ SIETE

 

Nad mantinelom s ochranným sklom na koncoch ihriska musia byť umiestnené ochranné siete.

 

107 - ROZDELENIE A VYZNAČENIE HRACEJ PLOCHY

 

Hracia plocha je priečne rozdelená piatimi čiarami, ktoré sú vyznačené na ploche a pokračujú vertikálne na mantineloch bočných strán ihriska.

 

108 - BRÁNKOVÁ ČIARA

 

Vo vzdialenosti od 2m do 4 m od koncov ihriska sú vyznačené červené 5 cm široké bránkové čiary.

 

109 - MODRÉ ČIARY

 

Plocha medzi dvoma bránkovými čiarami je rozdelená na tri rovnaké časti 30 cm širokými modrými čiarami.

Tieto čiary vytvárajú tri pásma, ktoré sa nazývajú takto:

- z pohľadu jedného družstva pásmo, v ktorom je jeho bránka, je: obranné pásmo

- v strede je: stredné pásmo

- najvzdialenejšie pásmo je: útočné pásmo

 

110 - STREDNÁ ČIARA

 

V strede ihriska je červená 30 cm široká stredná čiara._

 

111 - BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY

 

Všetky body a kruhy sú vyznačené na hracej ploche s cieľom pomôcť rozhodcom zabezpečiť správne postavenie hráčov pri vhadzovaní na začiatku stretnutia, na začiatku každej tretiny a po prerušení hry.

 

112 - STREDNÝ BOD NA VHADZOVANIE A KRUH

 

Presne v strede ihriska musí byť vyznačený modrý kruhový bod s priemerom 30 cm.

Tento bod je stredom kruhu s polomerom 4,5 m, ktorý musí byť vyznačený 5 cm širokou modrou čiarou.

 

113 - BODY NA VHADZOVANIE V STREDNOM PÁSME

 

V strednom pásme 1,5 m od každej modrej čiary musia byť vyznačené dva červené body

s priemerom 60 cm vzdialeného od mantinelu podľa obrázku na strane ???.

 

114 - BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY V KONCOVÝCH PÁSMACH

 

Body na vhadzovanie a kruhy musia byť vyznačené na hracej ploche v obidvoch koncových

pásmach a na obidvoch stranách každej bránky, podľa obrázku na strane ???.

Body na vhadzovanie červené s priemerom 60 cm, podľa obrázku na strane ???.

Na protiľahlých stranách bodov na vhadzovanie v koncových pásmach musí byť vyznačené

dvojité „L“, podľa obrázku na strane ???.

Kruhy so stredom v bode na vhadzovanie a s polomerom 4,5 m sú vyznačené červenou

5 cm širokou čiarou.

 

 

115 - ÚZEMIE ROZHODCOV

 

Pred lavicou funkcionárov, mimo hracej plochy, musí byť červenou 5 cm širokou čiarou

vyznačený polkruh s polomerom 3 m, ktorým je vytýčené územie rozhodcov, znázornené

na strane ???.

 

116 – BRÁNKOVISKO

 

Pred každou bránkou musí byť 5 cm širokou červenou čiarou vyznačené bránkovisko podľa obrázku na strane ???

Bránkovisko môže mať len svetlomodrú farbu.

Bránkovisko je priestor nad vyznačenou plochou na ploche siahajúci do výšky 1,27 m,

 teda do výšky najvyššieho bodu bránkovej konštrukcie.

Bránkové žŕdky a siete musia byť osadené tak, aby sa počas hry pohybovali čo najmenej.

Každá hráčska lavica musí mať dvierka v strednom pásme.

Okrem hráčov / max. 22 /  a funkcionárov družstva / max. 6 / uvedených v Zápise o stretnutí  nesmú mať

  prístup na hráčske lavice nijaké ďalšie osoby.

 Oznámiť riadiacemu orgánu.

 

117 – BRÁNKY

 

 Bránky musia byť umiestnené v strede bránkových čiar.

 Zvislé žŕdky bránky siahajú do výšky 122 cm nad hracou plochou a sú od seba vzdialené  183 cm (vnútorný rozmer). Zvislé žŕdky a vodorovná horná žŕdka, ktorá ich spojuje, musia byť zhotovené podľa schváleného vzoru a sú zo schváleného materiálu. Ich vonkajší priemer je 5 cm. Horná a zvislé žŕdky musia byť červené.

 Bránky musia mať rám na pripevnenie sietí, ktorého hĺbka je najviac 112 cm a najmenej 60 cm. Jeho vonkajšie časti sú červené a vnútorné časti musia byť biele.

 Sieť musí byť pripevnená na zadnej časti bránkovej konštrukcie tak, aby zadržala loptičku v

 bránke.

 

118 - HRÁČSKE LAVICE

 

Ihrisko musí mať dve rovnaké lavice, ktoré sú určené iba pre hráčov v dresoch a funkcionárov družstiev.

Lavice musia byť na rovnakej strane stredného pásma priamo pri hracej ploche. Musia byť vzájomne

oddelené ohradou alebo iným spôsobom, a  dobre prístupné zo šatní.

 

119 - TRESTNÉ LAVICE

 

 Ihrisko musí mať dve rovnaké lavice nazývané trestné lavice, z ktorých každá musí byť najmenej pre 5 hráčov.

 Musia byť umiestnené po obidvoch stranách lavice funkcionárov mimo hracej plochy .

 Na trestné lavice majú prístup iba potrestaní hráči a trestomerači.

 

120 - SEDADLÁ BRÁNKOVÝCH ROZHODCOV(nie je dôležité)

 

Za mantinelom na obidvoch koncoch ihriska v priestore bránky by mali byť umiestnené

sedadlá, primerane chrániace bránkových rozhodcov pri výkone funkcie.

 

121 - LAVICA PRE FUNKCIONÁROV MIMO HRACEJ PLOCHY

 

Medzi trestnými lavicami je lavica pre funkcionárov mimo hracej plochy, na ktorej musí byť miesto pre 6 osôb.

 

122 – SIRÉNA

 

Ihrisko musí byť vybavené sirénou alebo iným vhodným zvukovým zariadením ovládaným časomeračom.

 

 

123 – HODINY

 

Na ihrisku musia byť elektrické hodiny (ukazovateľ stavu stretnutia), aby diváci, hráči a funkcionári mali presné informácie o:

- odohranom čase v každej tretine, ktorý sa počíta smerom hore v minutách a sekundách od 0.00 do 15.00,

- zostávajúcom čase uložených trestov najmenej dvoch hráčov každého družstva, ktorý sa odpočítava od stanovenej výšky trestu po nulu,

- stave stretnutia,

- oddychových časoch odpočítavaných od 30 do 0 sekúnd, ( nevyžaduje sa )

- zostávajúcom čase prestávky odpočítavanom od 10 do 0 minút.

 

124 - ČERVENÉ A ZELENÉ SVETLÁ(nevyžaduje sa)

 

Za každou bránkou musí byť:

 - červené svetlo, ktoré zapína bránkový rozhodca, ak bol dosiahnutý gól.

 - zelené svetlo, ktoré automaticky zapínajú elektrické hodiny vtedy, keď

    časomerač zastaví hodiny a na konci každej tretiny.

 

125 - ŠATNE HRÁČOV

 

Ihrisko musí mať pre každé družstvo vhodnú miestnosť - šatňu s dostatočným priestorom pre  funkcionárov a hráčov s výstrojom, vybavenú lavicami s vešiakmi, s dostupnosťou toaliet a spŕch.

 

126 - ŠATŇA ROZHODCOV

 

Osobitná šatňa vybavená stoličkami alebo lavicami s vešiakmi, s dostupnosťou toaliet a spŕch, musí

byť vyhradená výlučne pre rozhodcov.

 

127 - OSVETLENIE IHRISKA(nevyžaduje sa)

 

Ihrisko musí byť dostatočne osvetlené, aby hráči, funkcionári a diváci mohli pohodlne sledovať hru počas celého stretnutia.

 

128 - FAJČENIE NA ŠTADIÓNE

 

Na ihriskách v halách musí byť zákaz fajčenia v priestoroch hráčov a divákov, taktiež v šatniach a všade tam, kde sa môžu nachádzal hráči.

 

129 - HUDBA NA ŠTADIÓNE

 

 V priebehu hry a počas oddychových časov nesmie hrať nijaká hudba.

 Diváci na štadióne majú zákaz používať píšťalky a klaksóny.

 Ak sa stretnutie začalo, zmeny alebo dodatky v Zápise o stretnutí nie sú povolené.

 Ak družstvo počas stretnutia nemôže poslať na hraciu plochu správny počet hráčov, pretože sú jeho hráči potrestaní alebo zranení, hlavný rozhodca musí prehlásiť stretnutie za skončené.

Oznámiť riadiacemu orgánu.

Kapitánom alebo náhradným kapitánom nesmie byť brankár alebo hrajúci tréner.

Ak je na hracej ploche kapitán a náhradný kapitán, právo na rozhovor s rozhodcom má iba kapitán.

Hráči, ktorí nemajú na drese „C“ alebo „A“, nemajú právo na rozhovor s rozhodcom.

Pravidlá nariaďujú používanie ochranného výstroja pre bezpečnosť, zdravie a prospech účastníkov. Avšak z pravidiel nevyplýva záruka , že používanie tohto výstroja zabezpečí ochranu pred zranením. Hráč je povinný zabezpečiť správne používanie výstroja